C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Pianoackord

Lär dig ackord från över 300 diagram.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan som dyker upp näst överst).

Vad är ett pianoackord?

Ett ackord på piano (eller keyboard, vilket i praktiken är samma sak) är en samklang mellan flera toner vilket bildar en harmoni. Det finns treklanger, fyrklanger och femklanger. En treklang är helt enkelt ett ackord som består av tre toner och samma princip gäller fyrklanger och femklanger. Det finns faktiskt sexklanger och sjuklanger också, men i dessa fall tas vissa toner bort eller så spelas några av tonerna i pianoackordet med vardera handen.

Varför ska du lära dig ackord?

När man lär sig saker vill man veta varför. När det gäller pianoackord kan dessa bidra med harmonik och rytm. Några konkreta fall är 1) de kan användas som basharmoni medan melodin spelas med andra handen; 2) de kan utgöra ett komp till en sång/sångare; 3) de kan bidra med harmonik till ett annat eller flera andra instrument.

Ackorden gör musiken fylligare och skapar ytterligare struktur. En melodistämma måste inte kompletteras med ackord utan det kan räcka med en eller två bastoner, men ofta är bastonerna i dessa fall delar av ett ackord.

Om du är nybörjare och inte vet var du ska börja bland alla sorters ackord är rådet att först lära dig dur- och mollackord. När du väl lärt dig dessa blir det enklare eftersom alla andra är byggda på dessa. Cmaj7 är till exempel ett C dur ackord som expanderats med en ton, Cm7 är till exempel ett C moll ackord som expanderat med en ton och så vidare.

Ackordets uppbyggnad

Tonerna i ett ackord är ordnade efter bestämda intervaller, vilka i sin tur är baserade på skalor.

ackord med rot, ters och kvint
Bilden ovan visar ett durackord (C) bestående av en rot (R), en ters (3) och en kvint (5).

ackord med rot, liten ters och kvint
Bilden ovan visar ett mollackord (Cm) bestående av en rot (R), en liten ters (3) och en kvint (5). Mollackordet skiljer sig åt från durackordet genom att det har en liten ters.

ackord med rot, liten ters och sänkt kvint
Bilden ovan visar ett förminskat ackord (Cdim) bestående av en rot (R), en liten ters (3) och en sänkt kvint (5).

ackord med rot, liten ters och höjd kvint
Bilden ovan visar ett aug-ackord (Caug) bestående av en rot (R), en ters (3) och en höjd kvint (5).

ackord med rot, ters, kvint och liten septima
Bilden ovan visar ett septimaackord (C7) bestående av en rot (R), en ters (3), en kvint (5) och en liten septima (7).

ackord med rot, liten ters, kvint och liten septima
Bilden ovan visar ett mollseptimaackord (Cm7) bestående av en rot (R), en liten ters (3), en kvint (5) och en liten septima (7).

ackord med rot, ters, kvint och septima
Bilden ovan visar ett durseptimaackord (Cmaj7) bestående av en rot (R), en ters (3), en kvint (5) och en septima (7).

Nyttan med att känna till vad du just lärt dig är att alla ackord inom en kategori är uppbyggda av samma intervaller. Du kan därför räkna ut hur till exempel Dm7 spelas om du vet hur Cm7 spelas.

Ackord förklaringar

Dur Ett vanligt ackord i dur i form av en treklang brukar skrivas enbart med namnet på den not som är roten i ackordet, till exempel C.
Moll Ett vanligt ackord i moll i form av en treklang brukar skrivas med notnamnet följt av ett m (minor), till exempel Cm.
7 När siffran sju följer ackordets bokstav kallas det septimaackord. Vad som sker är att en liten septima läggs till ett durackord och bildar en fyrklang.
m7 är ett mollseptimaackord. En liten septima läggs till ett mollackord och bildar en fyrklang.
maj7 Maj står för major och i detta ackord läggs en stor septima till durackordet.
7-5 Betecknar en fyrklang med sänkt kvint. Detta ackord kan också skrivas 7b5, till exempel C7b5.
7+5 Betecknar en fyrklang med höjd kvint. Detta ackord kan också skrivas 7#5, till exempel C7#5.
6 Betecknar ett ackord där en sext läggs till ett durackord som fjärde ton.
m6 En sext läggs till ett mollackord.
9 När siffran nio följer ackordets bokstav innebär det att en nona läggs till ett septimaackord och bildar en femklang.
m9 En nona läggs till ett mollseptimaackord och bildar en femklang.
11 När siffran elva följer ackordets bokstav innebär det att elfte tonen (undeciman) läggs till ett nonaackord och bildar en sexklang.
m11 En elfte ton (undeciman) läggs till ett mollnonaackord och bildar en sexklang.
13 När siffran tretton följer ackordets bokstav innebär det att trettonde tonen (tersdeciman) läggs till ett elva-ackord och bildar en sjuklang.
m13 En trettonde ton (tersdeciman) läggs till ett moll-elvaackord och bildar en sjuklang.
dim Dim står för diminished som betyder 'förminskad' på engelska. Tonerna i ett förminskat ackord sänks med ett halvt steg (bortsett från tonikan). Ackordet kan även skrivas med ett gradtecken efter bokstaven, till exempel C°.
aug Aug står för augmented som betyder 'förstorad' på engelska (på svenska heter det ibland överstigande ackord). Kvinten i detta ackord höjs med ett halvt steg. Ackordet kan även skrivas med ett plustecken efter bokstaven, till exempel C+.
sus Sus står för suspension som betyder 'hänga kvar' på engelska. Tersen i detta ackord byts ut till en kvart.
add Add står för added som innebär att en ton adderats till ackordet. Det finns två typer: add2 och add9. Eftersom det blir samma ton som adderas, fast i olika oktaver kan de spelas likadant.

Notation

Pianoackorden på denna sida är skrivna med ett korsförtecken (#) istället för -iss, C# i stället för ciss alltså. På samma sätt används b-förtecken (b) i stället för -ess, Db i stället för dess.

I Sverige och en del andra länder används ibland H som benämning för tonen som följer efter A. Men Pianoackord.se tillämpar den internationella - och i Sverige mer moderna - beteckningen B.

Fingersättningar

Med fingersättningar menas vilka fingrar som används då ett ackord spelas. För de vanligaste ackorden finns fingersättningar utskrivna på denna sida. Dessa är rekommendationer som i de flesta fall bör åtföljas, notera dock att alla händer inte är likadana och därför kan det finnas fall där andra fingersättningar kan användas.

Pianoackord och skalor

En skala är en samling toner med en speciell musikalisk tillhörighet. När man spelar ett vanligt C dur ackord spelar man tre toner från skalan C dur. Att känna till skalor underlättar när du är osäker på vilka toner som ingår i ett visst ackord.

Ackordföljder

Ackordföljder betyder att flera ackord spelas i en följd efter varandra. Vissa ackord låter bättre ihop än andra och det finns regler för detta (även om det också kan låta bra i somliga fall då regler bryts).

En grundläggande regel är att använda ackord vars toner ingår i samma skala. Att tänka på är också att ackord har olika funktioner beroende på vilka ackordfamiljer de ingår i.

Tio ackordföljder att träna på:

  1. G - Em - Am - D7 - G
  2. D - Em - A7 - D
  3. C - Em - Am - G - C
  4. C - Am - Dm - G7 - C - Am - Dm - G7
  5. F - D7 - Gm - C7 - F
  6. C - F6 - G - C - Am - D - G - C
  7. Bb - Csus4 - C - F/A
  8. Gm6 - Asus4 - A - Dm
  9. Am/E - B/D# - Em
  10. Dm7 - G11 - Cmaj9

Det är också bra att träna på att transponera ackordföljder till andra tonarter.

Andra resurser

Musiktermer | Gitarrackord | Notprogram